19 paź
22

Koszty sprawy mobbingowej przed sądem pracy

Autor: Karolina Zawada

Najistotniejszy wyjątek od tej zasady to konieczność poniesienia opłaty, jeśli pracownik wnosi pozew,

Częstym pytaniem w sprawach o zadośćuczynienie za krzywdę z tytułu mobbingu i wywołanego przez niego rozstroju zdrowia, jest pytanie o koszty sprawy sądowej przy wnoszeniu pozwu. Z reguły o wytoczeniu powództwa osoby mobbingowane myślą już po zakończeniu stosunku pracy. W związku z tym nie osiągają stałych dochodów, a pytanie o koszty sprawy sądowej staje się tym najważniejszym.

Bardzo istotny jest art. 96 ust.1 pkt.4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym pracownik wnoszący powództwo nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Najistotniejszy wyjątek od tej zasady to konieczność poniesienia opłaty, jeśli pracownik wnosi pozew, w którym wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000,00 zł.

Opłata od pozwu

Oznacza to, że jeśli pracownik będzie żądał przed sądem kwoty większej niż 50.000,00 zł, nie będzie zwolniony od opłaty od pozwu. Dla przykładu, gdyby pracownik w sprawie mobbingowej żądał przed sądem kwoty 60.000,00 zł, musiałby ponieść opłatę od pozwu w wysokości 5% z dochodzonej kwoty, czyli 3.000,00 zł. Natomiast, jeśli żądałby kwoty 40.000,00 zł, nie płaciłby tej opłaty.

W każdej sprawie sądowej trzeba natomiast pamiętać, że można ubiegać się o zwolnienie przez sąd od kosztów sądowych składając stosowny wniosek. Ważne jest to zwłaszcza wtedy, jeśli pracownik chce dochodzić kwoty przewyższającej 50.000,00 zł.

Wydatki

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 97 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy wydatki obciążające pracownika ponosi tymczasowo Skarb Państwa. Natomiast sąd pracy rozstrzyga o tych wydatkach w wyroku kończącym sprawę, stosując odpowiednio przepisy art.113, z tym że obciążenie pracownika wydatkami może nastąpić w wypadkach szczególnie uzasadnionych.

W sprawach mobbingowych ma to istotne znaczenie również dlatego, że koszty sądowe to nie tylko np. opłata od pozwu, ale także np. wydatki ponoszone na wynagrodzenie biegłych sądowych. A sprawa o zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem bez opinii biegłych to ryzykowne przedsięwzięcie.

Osobną kwestią jest wynagrodzenie pełnomocników. W razie wygrania sprawy przez mobbingowanego pracownika jest ono zasądzane od strony przeciwnej. Natomiast w razie przegrania sprawy, pracownik pokrywa koszty zastępstwa procesowego swojego pełnomocnika oraz pełnomocnika strony przeciwnej.

 

Uwaga: niniejszy tekst nie stanowi porady prawnej.
Data publikacji: 19.10.2022 r.

Udostępnij

Inne artykuły

zobacz wszystkie