Spółki prawa handlowego oraz prawo gospodarcze:

- kompleksowe doradztwo z zakresu prawa spółek handlowych i prawa przedsiębiorców,

- obsługa prawna związana z zakładaniem spółek prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna),

- obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

- sporządzanie umów i statutów spółek prawa handlowego,

- obsługa prawna związana z działalnością organów spółek prawa handlowego (zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, rad nadzorczych),

- reprezentowanie Klientów w postępowaniu rejestrowym do Krajowego Rejestru Sądowego,

- reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych związanych z działalnością spółek prawa handlowego oraz z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- reprezentowanie członków zarządów i rad nadzorczych w postępowaniach dotyczących roszczeń przeciwko nim kierowanych,

- obsługa prawna procesów łączenia się spółek, podziałów spółek i przekształcania spółek,

- obsługa prawna procesów likwidacji spółek i pozostałych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.